USUTUNNISTUS

MEIE USUTUNNISTUS

Ajamärgid teenimistöö on  meie kristliku teenimistöö kõrvalharu. Meie õpetuslik alus on Piibli Vana ja Uus Testament! Me usume, et Pühakiri – Jumala Sõna tuleb lugeda Püha Vaimu valguses ning avatud südametele Jumal ilmutab tõde. Me usume, et Jumal ei varja enda laste ja pühade eest midagi vaid palju asju ongi Piiblis kodeeritud ja varjule pandud meie jaoks. Juba Vana Testamendi – Vana Lepingu rahva seas avaldus Jumala kutse n. Issaskari pojad, kes mõistsid aegu – aega milles elavad. Samuti usume vastavalt Taanieli kirjale, et lõpuaegadel prohvetlike ettekuulutuste mõistmise ja tunnetuse kaan kergitatakse ja ilmutatakse Kristuse kogudusele mõistmist aegadest mil elame! Piibel neab igaühe, kes vähendab – tühistab või heidab kõrvale Issanda ilmutuse kogudusele – see on Ilmutuseraamatu – ole ettevaatlik selliste jutlustajate ja piibliõpetajate puhul, kes ütlevad see ei ole vajalik raamat, see on ebaoluline või sealt ei leia midagi!

Me usume, et Tema – Koguduse Pea – Jeesus Kristus on pannud oma kogudusse 5 teenistuse andi, kelledest osadel on ka kutsumine ja võidmine õpetada lõpuaegade ja aegade mõistmise saladusi ja Jumalikku tarkust.

Ef.4,11-12 Ja tema on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangeeliumikuulutajaiks ja mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu ülesehitamiseks,

Me usume, et üks asi on “teada asju mõistuse tasandil” aga teine asi on käija ilmutuslikus valguses ja valmistada enda südameid ette kohutamaks Jumalaga. Teadmised on üks asi aga tarkus, et neid teadmisi praktikasse panna, neid oma elus rakendada neid hinge päästeks kasutada on hoopis teine asi. Õpetusel lõpuaegade suhtes käib kaasas võidmine, mis aitab – valgustab ja näitab asju. Inimestele võib ja saab rääkida lõpuaegadest ja loogilistest ajamärkidest, mis meie ümber maailmas on aga teine asi on püüda kinni see võidmine, et näha sügavamale ja mõista, kui lähedal on teatud ajastu lõpp planeedil maa. Nagu ütleb Jumala Sõna:

2.Pe.3,11 Kui see nüüd kõik nõnda laostub, missugused siis teie peate olema pühas elus ja jumalakartuses,

 

Apostellik usustunnistus

Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa Loojasse. Ja Jeesusesse Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud Pühast Vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilaatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala, oma kõigeväelise Isa paremal käel, sealt Tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun Pühasse Vaimusse, üht püha kristlikku Kirikut, pühade osadust, pattude andeksandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu.

………………………………………………………………………………………………..

Nikaia usutunnistus

Meie usume ühteainsasse Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa, kõige nähtava ja nähtamatu Loojasse. Ja ühteainsasse Issandasse Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainusündinud Pojasse, kes Isast on sündinud enne kõiki aegu, Jumal Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast, sündinud, mitte loodud, olemuselt ühtne Isaga, kelle läbi kõik on loodud; kes on meie, inimeste pärast ning meie õndsuseks alla tulnud taevast ning lihaks saanud Püha Vaimu läbi neitsist Maarjast ja inimeseks saanud, Pontius Pilaatuse ajal ka meie eest risti löödud, kannatanud ja maha maetud ning kolmandal päeval üles tõusnud pühade kirjade järgi ja üles läinud taeva, istub Isa paremal käel ja tuleb taas kirkuses kohut mõistma elavate ja surnute üle; Tema riigile ei tule otsa. Meie usume Pühasse Vaimusse, Issandasse ja Elavakstegijasse, kes lähtub Isast ja Pojast, keda Isa ja Pojaga üheskoos kummardatakse ja austatakse; kes on rääkinud prohvetite kaudu. Meie usume ühtainust püha, kristlikku ja apostlikku Kirikut. Meie tunnistame ühtainust ristimist pattude andeksandmiseks ja ootame surnute ülest?usmist ning tulevase ajastu elu.

“Üks ihu ja üks vaim, nagu te ka olete kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest; üks Issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja teie kõikide sees.” Ef.4,4-6

 

NB! Me ei esinda mingisugust kinnist ususekti ega usufanaatikute rühmitust. Selge mõistus, arukus, avar silmaring, avatud süda, usk Jumala Sõnasse, palvemeelsus ning teenida Issandat Pühas Vaimus on meie moto. Me ei tunnista järgmisi usuliikumisi jehoovatunnistajad, mormoonid, uus apostellik kirik, jt.

Kristuse algõpetus:

He.6,1-2 “… pöördumisele surnud tegudest ja usule Jumalasse, õpetusele ristimisest ja käte pealepanemisest, surnute ülestõusmisest ja igavesest hukatusest.”

Samuti ei oma osadust langenud ja taganenud kirikuga, kes on hüljanud Uue Testamendi algõpetuse ja ei õpeta uuestisündimist ja päästet Issandas Jeesuses Kristuses. Me hoiame eemale kõigist, kes on hüljanud Piibli kui autoriteetse TÕE ja kes on hüljanud Issanda sirged rajad!

Armastuses ja Tões …

vend Antti

Apostelliku ja prohvetliku suunaga
kristlik teenimistöö – Ajamärgid

“Ma tunnistan kindlasti Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, kes mõistab kohut elavate ja surnute üle, niihästi tema tulemist kui ka tema riiki. Kuuluta sõna, astu esile, olgu parajal või ebasobival ajal, noomi, hoiata, manitse kõige pika meelega ja õpetamisega.” 2.Tm.4,1-2